Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Sanne De Block Photography en de opdrachtgever. Het geven van een opdracht en/of het plaatsen van bestelling impliceert dat de opdrachtgever volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet voorafgaandelijk schriftelijk worden goedgekeurd door de fotograaf.

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

De fotograaf: Sanne De Block Photography, hierna genoemd “de fotograaf”; 2140 Borgerhout, Blijde-Inkomststraat 59 bus 2.

De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van de fotograaf inhuurt teneinde een creatie uit te voeren in zijn opdracht. De fotograaf mag als haar opdrachtgever –gehouden in eigen naam– beschouwen elkeen die haar een opdracht heeft toevertrouwd, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, als lasthebber, uit naam en voor rekening van een derde waartoe dit slechts geldig zal zijn indien naam en adres van deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde tegelijkertijd met de opdracht aan de fotograaf wordt verstrekt.

Een fotosessie, fotoreeks, fotografie, fotoalbums, fotobox, fotoshoot, afdrukken, productie, product, website(s): de online of offline diensten, aanleveringen, werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft.

Een figurant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de opdrachtgever een overeenkomst afsloot teneinde een specifiek deelaspect van de uit te voeren werkzaamheden te bewerkstelligen. In vakjargon ook model of fotomodel genoemd.

De Fotograaf is, samen met alle vertegenwoordigers, werknemers en/of assistenten, de exclusieve fotograaf die door de Opdrachtgever wordt belast met het maken van een fotoreportage van het Huwelijk. Familie en vrienden mogen foto’s nemen tijdens het Huwelijk, op voorwaarde dat ze de Fotograaf niet hinderen en geen foto’s nemen van personen die poseren voor de fotograaf.

Bij de ondertekening van deze Overeenkomst zal de Opdrachtgever een voorschot van €500 (het “Voorschot”) betalen om de hierin beschreven Diensten en Producten te reserveren. Het Voorschot wordt niet terugbetaald, is geen aanbetaling en is vereist om een datum te reserveren in de agenda van de Fotograaf. Bij ondertekening van deze Overeenkomst zal het Voorschot afgetrokken worden van het totaal verschuldigde bedrag.Het resterende verschuldigde bedrag dient volledig betaald te worden binnen de 10 dagen na het huwelijk. De online galerij en andere producten zullen pas verzonden worden wanneer deze volledig afgewerkt zijn en nadat de volledige factuur betaald is.

De Opdrachtgever erkent dat de Fotograaf schade ondervindt ingeval het Huwelijk wordt uitgesteld. De Opdrachtgever zal de Fotograaf zo snel mogelijk op de hoogte brengen om de schade te beperken. Ingeval van uitstel moet een nieuw contract opgesteld worden. Als de nieuwe datum beschikbaar is en de Fotograaf de originele Huwelijksdatum kan omboeken, blijven alle reeds door de Opdrachtgever betaalde bedragen, inclusief het Voorschot, als krediet staan. Indien de Fotograaf de originele Huwelijksdatum echter niet kan omboeken en de Fotograaf niet beschikbaar is voor de nieuwe datum, leidt het uitstel tot een annulering en zijn de bepalingen van “Annulering” in deze Overeenkomst van toepassing. Als de nieuwe datum niet beschikbaar is en de Fotograaf de originele Huwelijksdatum dus niet kan omboeken, zal de Fotograaf het Voorschot niet terugbetalen, maar alle andere door de Opdrachtgever betaalde bedragen in het kader van deze Overeenkomst zullen dienen als krediet voor het nieuwe contract.

 

De Opdrachtgever begrijpt dat de Diensten die Sanne De Block Photography levert uniek zijn, en dat Sanne De Block Photography lang voor de Huwelijksdatum regelingen treft om die Diensten te leveren. Als de Opdrachtgever het Huwelijk annuleert, ondervindt Sanne De Block Photography daar schade van, en de omvang van die schade is moeilijk om in te schatten. Onderstaande annuleringsvergoedingen vormen een schadevergoeding voor Sanne De Block Photography indien de Opdrachtgever het contract niet naleeft. De Opdrachtgever moet Sanne De Block Photography zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de annulering, schriftelijk op Blijde-Inkomstraat 59, 2140 Borgerhout, of via e-mail. De Opdrachtgever dient een annuleringsverklaring te ondertekenen die zo snel als redelijkerwijze mogelijk is, terug naar de Fotograaf moet worden gestuurd. De volgende bepalingen zijn van toepassing indien de Opdrachtgever het Huwelijk annuleert, ongeacht de reden voor de annulering: • Indien de Opdrachtgever het Huwelijk minder dan dertig (30) dagen voor de Huwelijksdatum annuleert, dient de Opdrachtgever 100% van het totaal verschuldigde bedrag volgens deze Overeenkomst te betalen, inclusief diensten, producten en vergoedingen. De Fotograaf zal het Voorschot niet terugbetalen. • Indien de Opdrachtgever het Huwelijk minder dan negentig (90) dagen voor de Huwelijksdatum annuleert, dient de Opdrachtgever 50% van het totaal verschuldigde bedrag volgens deze Overeenkomst te betalen, inclusief diensten, producten en kosten. De Fotograaf zal het Voorschot niet terugbetalen. • Indien de Opdrachtgever het Huwelijk meer dan negentig (90) dagen voor de Huwelijksdatum annuleert of uitstelt, begrijpt de Opdrachtgever dat de Fotograaf het Voorschot niet zal terugbetalen.

Het auteursrecht van alle foto’s die in het kader van deze Overeenkomst worden gemaakt, inclusief maar niet beperkt tot de bestanden in hoge resolutie zoals hieronder beschreven, berust bij Sanne De Block Photography, en alle rechten zijn voorbehouden, behalve de rechten die hierin uitdrukkelijk worden toegekend. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan de Opdrachtgever worden verleend, blijven voorbehouden aan Sanne De Block Photography. Indien de Opdrachtgever en de Fotograaf tot een akkoord komen om de digitale bestanden te kopen, behoudt de Fotograaf zich het recht voor om de originele bestanden te behouden, en het auteursrecht van die bestanden berust bij Sanne De Block Photography.

Sanne De Block Photography zal de bestanden in hoge resolutie (“Bestanden”) aan de Opdrachtgever bezorgen wanneer alle betalingen ontvangen zijn. Dit zal gebeuren naar een online galerij waar alle bestanden te downloaden zijn in hoge resolutie. 

 

Bij levering van de Bestanden geeft de Fotograaf de Opdrachtgever de toestemming om de Bestanden te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en om de foto’s te reproduceren, in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. De Opdrachtgever zal de foto’s die in het kader van deze Overeenkomst werden gemaakt op geen enkele wijze en voor geen enkel doel verkopen, in licentie of sublicentie geven of toestemming geven om ze te verkopen. Bij overtredingen wordt er €200,00 aangerekend per kopie per foto. De Fotograaf geeft de Opdrachtgever de toestemming om afdrukken en albums te maken van de foto’s die in het kader van deze Overeenkomst zijn gemaakt. De Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afdrukken en/of producten die de Opdrachtgever ontvangt van niet-professionele en/of commerciële fotolabs. De Fotograaf geeft de Opdrachtgever de toestemming om een foto te gebruiken voor een bericht in de krant, op voorwaarde dat de krant Sanne De Block Photography vermeldt. De Opdrachtgever is niet aansprakelijk als de krant dat weigert of vergeet te doen.

De Fotograaf geeft de opdrachtgever de toestemming om Bestanden te delen met andere leveranciers op voorwaarde dat deze leveranciers bij elk gebruik online een correcte vermelding doen naar Sanne De Block Photography en haar eigen online kanalen. Reproductie in gedrukte media is enkel toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van Sanne De Block Photography aan de externe leverancier. 

Deze clausule heeft betrekking op alle sociale media, inclusief maar niet beperkt tot Facebook, Instagram, Twitter en blogs. Sanne De Block Photography geeft de Opdrachtgever de toestemming om foto’s die in het kader van deze Overeenkomst zijn gemaakt te delen of verspreiden op het internet. De Opdrachtgever mag foto’s niet wijzigen, bewerken of bijsnijden (behalve het verplichte bijsnijden op sociale media-websites) zonder voorafgaande toestemming van de Fotograaf. De Opdrachtgever gaat ermee akkoord om bij elke foto de Fotograaf te vermelden door middel van een link naar de website van de fotograaf: www.sannedeblock.com. Alle foto’s die door de Fotograaf gemaakt worden voor de Opdrachtgever zijn voor persoonlijk gebruik, tenzij beide partijen een afzonderlijke overeenkomst ondertekenen. Foto’s mogen niet gebruikt worden voor zakelijke promotionele doeleinden of op een professioneel platform, tenzij na schriftelijke toestemming van de Fotograaf. De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de Opdrachtgever de Fotograaf niet in diskrediet zal brengen, noch zal lasteren of belasteren of zaken zal ondernemen waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze de persoonlijke en professionele reputatie van de fotograaf schade berokkenen.

Sanne De Block Photography heeft het absolute recht en de toestemming om foto’s die met behulp van welk medium ook gemaakt zijn in de studio van de Fotograaf of elders te gebruiken, hergebruiken, publiceren en opnieuw te publiceren, in alle momenteel en in de toekomst bekende media, inclusief het internet, en voor alle doeleinden van de Fotograaf, inclusief en zonder beperking het portfolio, studiovoorbeelden, zelfpromotie, deelname aan fotowedstrijden of tentoonstellingen, educatieve doeleinden, redactioneel gebruik, kunst en reclame. Zo’n gebruik zal altijd oordeelkundig en conform de hoogste normen op het vlak van smaak en beoordeling gebeuren. De opdrachtgever erkent dat wanneer het gebruik van foto’s wordt geweigerd, dit ongunstige gevolgen kan hebben op het aantrekken van toekomstige opdrachten voor Sanne De Block Photography. Als de fotograaf foto’s wil gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven vermeld, zal de Fotograaf dat niet doen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. 

De prijzen in deze overeenkomst zijn gebaseerd op de Standaard prijslijst van Sanne De Block Photography op het moment van het ondertekenen van de overeenkomst.  De prijzen zijn uitgedrukt in euro en incl. taksen en BTW. De opdrachtgever begrijpt dat de prijzen op ieder ogenblik kunnen worden gewijzigd. Toekomstige bestellingen van Producten en Diensten die nog niet zijn vastgelegd in deze overeenkomst zullen verrekend worden tegen de prijzen die gelden op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Het totaal verschuldigde bedrag in het kader van deze Overeenkomst kan voor de Huwelijksdatum veranderen als de opdrachtgever bijkomende Diensten of Producten bestelt.  Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij aantoonbaar anders is vermeld. De offerte verplicht niet tot levering of uitvoering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

 Alle foto’s worden individueel bewerkt en geoptimaliseerd om het maximum uit élk beeld te halen en de emotionele impact en leesbaarheid zo sterk mogelijk te maken.Alle foto’s krijgen een basisbewerking qua belichting, kleur, contrast, witbalans en tint. Per beeld wordt door Sanne De Block Photography een afweging gemaakt welke bewerking het beeld nodig heeft. Afhankelijk wie of wat er afgebeeld is en waarvoor het beeld gebruikt zal worden (slideshow of albums) kunnen sommige beelden intensiever bewerkt worden dan andere. Indien de Opdrachtgever bijkomende bewerkingen wenst (zoals: verdwaalde haren verwijderen, hoofden verwisselen, uitvloeien, sokkenkleur veranderen, personen op de achtergrond verwijderen, enz.), zullen die bewerkingen in rekening gebracht worden volgens de Prijslijst.

 Sanne De Block Photography krijgt volledige artistieke vrijheid voor de geposeerde foto’s en gebruikte locaties. De Fotograaf zal niet aansprakelijk gehouden worden als er niet genoeg tijd is voor een volledige reportage door de volgende redenen: Bruid, Bruidegom of genodigden die niet op tijd zijn; genodigden of familieleden die niet beschikbaar zijn voor een geposeerde foto; als het Huwelijk uitloopt of als er op de locatie van het Huwelijk beperkingen gelden wat betreft fotografie. De Opdrachtgever begrijpt dat de Fotograaf geen “shot list” hanteert voor het nemen van foto’s tijdens het Huwelijk. Het handelsmerk van Sanne De Block Photography is een niet-geposeerde, journalistieke benadering van momenten in realtime. Lange lijsten en vele verzoeken van de Opdrachtgever of genodigden voor geposeerde foto’s beperken de mogelijkheid om foto’s te nemen van spontane momenten. De Opdrachtgever erkent dat de Opdrachtgever voorbeelden heeft gezien van huwelijksfoto’s en begrijpt dat Sanne De Block Photography foto’s van dezelfde kwaliteit en in dezelfde stijl zal maken voor het Huwelijk van de Opdrachtgever.

 Sanne De Block Photography zal de bestanden van de reportage tot drie (3) maanden na de sessie bewaren. Bij levering van de Bestanden aanvaardt de Opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor de Bestanden. De Fotograaf raadt de Opdrachtgever aan om bij ontvangst meteen een backup te maken van de Bestanden. Bij levering van de Bestanden is Sanne De Block Photography niet langer verantwoordelijk voor het archiveren van de bestanden. 

Alle foto’s van sessies in deze Overeenkomst, zoals beschreven in de Pagina van de Diensten en Producten, zullen online ter beschikking gesteld worden van de Opdrachtgever via de galerij op de website van de Fotograaf. Foto’s van het Huwelijk zullen ongeveer acht (8) tot zestien (16) weken na het Huwelijk beschikbaar zijn. Foto’s van het Huwelijk zullen online twaalf (12) maanden beschikbaar blijven. Zoals eerder gemeld is Sanne De Block Photography bij levering van de bestanden niet langer verantwoordelijk voor het archiveren van de bestanden. De Fotograaf zal niettemin trachten de Bestanden van de Opdrachtgever zo lang als redelijkerwijs mogelijk is beschikbaar te houden.

 Sanne De Block Photography zal geen ongepast, bedreigend, vijandig of aanstootgevend gedrag tolereren van de Opdrachtgever of elke andere persoon op het Huwelijk. Als de Opdrachtgever er niet in slaagt om gasten in toom te houden met onaanvaardbaar wangedrag tot gevolg, kan dit resulteren in een vroegtijdig of onmiddellijk vertrek van Sanne De Block Photography. De Opdrachtgever begrijpt dat er geen terugbetaling zal zijn indien de Fotograaf in zo’n geval verplicht is het evenement te verlaten.

 Op evenementen die zes (6) uur of langer duren moet een WARME en/of VERSE maaltijd voorzien worden voor Sanne De Block Photography’s team. Als de Opdrachtgever geen warme maaltijd voorziet, begrijpt de Opdrachtgever dat Sanne De Block Photography’s team het evenement zal verlaten om een maaltijd te kopen en niet verantwoordelijk is voor de tijd die daardoor verloren is gegaan. Tijdens het avondfeest is het aangeraden om Sanne De Block en haar teamleden op hetzelfde moment en in dezelfde ruimte te laten mee eten met de gasten. De opdrachtgever begrijpt dat wanneer Sanne op een later tijdstip moet eten of in een andere ruimte moet eten er belangrijke momenten om te fotograferen gemist zullen worden. De Opdrachtgever begrijpt dat een fotoreportage van 8-16 uur zwaar werk is, en een deftige maaltijd voor de Fotograaf en het team is in het belang van alle partijen. 

Er worden verzendings- en administratiekosten in rekening gebracht indien de Opdrachtgever proefdrukken, afdrukken, albums, digitale negatieven, enz. niet kan ophalen in de studio van Sanne De Block Photography. Items die naar de studio worden verzonden, kunnen opgehaald worden op: Blijde-Inkomststraat 59/2, 2140 Borgerhout. Uitzondering is hier de verzending van het mini-album dat standaard wordt meegeleverd bij een huwelijksreportage waarbij een standaardverzending per post is verrekend in de prijs van de huwelijksreportage.

 Verplaatsing binnen stad Antwerpen is inbegrepen in de pakketprijs. Bijkomende verplaatsingen die de Fotograaf moet maken binnen een afstand van honderd (100) km van Borgerhout zullen tegen de geldende brandstofprijzen aan de Opdrachtgever gefactureerd worden. Verplaatsingen van meer dan honderd (100) km van Borgerhout moeten vóór ondertekening van deze Overeenkomst besproken en overeengekomen worden tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever. De Opdrachtgever moet een hotelovernachting voorzien, naast de kosten voor de Diensten, voor alle huwelijken die vóór 9 uur in de ochtend starten en die langer dan 8 uur duren, als de locatie meer dan anderhalf (1,5) uur verwijderd is van Borgerhout. Het team van de Fotograaf heeft één (1) kamer nodig in een hotel vlakbij de startlocatie.

 In het zeer onwaarschijnlijke geval dat Sanne De Block Photography de Overeenkomst niet kan uitvoeren wegens ziekte, letsel of een ander noodgeval buiten de wil van Sanne De Block Photography, zal de verantwoordelijkheid van Sanne De Block Photography tegenover de Opdrachtgever beperkt blijven tot het terugbetalen van alle bedragen die de Opdrachtgever in het kader van deze Overeenkomst al had betaald. In een dergelijk geval zal Sanne De Block Photography trachten een vervangende fotograaf te regelen, mits goedkeuring van de Opdrachtgever. Ingeval van goedkeuring door de Opdrachtgever, zal het geld dat al aan Sanne De Block Photography werd betaald, gebruikt worden om de vervanger te vergoeden. De Opdrachtgever zal niet verantwoordelijk zijn voor het betalen aan de vervanger van bedragen die hoger liggen dan de bedragen die in deze Overeenkomst overeengekomen zijn. Als Sanne De Block Photography geen vervanger kan voorzien, worden alle bedragen die aan Sanne De Block Photography betaald zijn, terugbetaald aan de Opdrachtgever, inclusief voorschot, met uitzondering van diensten die al geleverd zijn (portretsessies, enz.). De Opdrachtgever en Sanne De Block Photography nemen beiden de risico’s en gevaren op zich die verbonden zijn aan de reis van de Fotograaf. In het zeer onwaarschijnlijke geval van een last-minute natuurramp of ongeluk terwijl Sanne De Block Photography op weg is naar het Huwelijk, waardoor de Fotograaf verhinderd is om de Diensten van deze Overeenkomst te leveren, zal de Fotograaf aan de Opdrachtgever alle bedragen terugbetalen die in het kader van deze Overeenkomst betaald zijn, met uitzondering van de helft van het Voorschot.

 Deze Overeenkomst behelst het volledige akkoord tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever over het onderwerp van de overeenkomst en vervangt alle mondelinge of schriftelijke communicaties, verklaringen, afspraken of overeenkomsten tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever over het onderwerp van de overeenkomst. Elke wijziging van deze Overeenkomst moet schriftelijk gebeuren en ondertekend worden door Fotograaf, Bruid en Bruidegom. Een aanpassing aan deze Overeenkomst zal niet resulteren in een vermindering van de totaalprijs. De tussentitels zijn louter ter referentie en zijn niet bedoeld om de tekst van een paragraaf te beperken of definiëren. Indien een rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal dat geen invloed hebben op of afbreuk doen aan de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen van deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst kan worden ondertekend in meerdere exemplaren, waarbij elk exemplaar afzonderlijk beschouwd wordt als een origineel, en die gezamenlijk één en hetzelfde document vormen. Dit contract wordt beheerst door de Belgische wetgeving. De Opdrachtgever en de Fotograaf komen overeen dat de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd zijn om kennis te nemen van eventuele juridische geschillen.

 De Bruid en Bruidegom vrijwaren de Fotograaf voor verlies, schade of aansprakelijkheid opgelopen door de Fotograaf die voortvloeit uit of het gevolg is van niet-naleving van de Overeenkomst door de Bruid en Bruidegom. De Fotograaf vrijwaart de Bruid en Bruidegom voor verlies, schade of aansprakelijkheid opgelopen door de Fotograaf die voortvloeit uit of het gevolg is van niet-nalevering van de Overeenkomst door de Fotograaf.

De Fotograaf zal alles in het werk stellen om in het kader van deze Overeenkomst bevredigende foto’s te maken en leveren. Sanne De Block Photography kan mogelijk levering van specifiek gevraagde foto’s niet garanderen door factoren waarop Sanne De Block Photography geen invloed heeft. Het is mogelijk dat de Fotograaf beperkt wordt door richtlijnen of regels van de ceremoniemeester, de locatie van de ceremonie of de locatie van de receptie. De Opdrachtgever begrijpt dat Sanne De Block Photography zich zal houden aan zulke richtlijnen of regels. De Opdrachtgever begrijpt ook dat een huwelijk een oncontroleerbaar evenement is en dat door een hoeveelheid aan factoren, zoals het weer, het beschikbare licht en de bereidheid en beschikbaarheid van personen, Sanne De Block Photography de levering van specifiek gevraagde foto’s niet kan garanderen. Als de Fotograaf er niet in slaagt om een bepaalde foto te produceren, zal dat niet beschouwd worden als schending van de Overeenkomst. Indien de Fotograaf de Overeenkomst niet kan uitvoeren door brand, ongeval, overmacht of een andere reden buiten de wil van de Fotograaf, zal Sanne De Block Photography alle bedragen terugbetalen aan de Opdrachtgever, inclusief Voorschot, en zal de Fotograaf verder geen verplichting meer hebben met betrekking tot deze Overeenkomst. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt eveneens ingeval fotografisch materiaal beschadigd raakt tijdens bewerking, verloren gaat door een defect van camera, geheugenkaart of ander medium, verloren gaat in de post, of op elke andere wijze verloren of beschadigd raakt zonder dat de Fotograaf schuld treft. De aansprakelijkheid van de Fotograaf in het kader van deze Overeenkomst, enkel wanneer de Opdrachtgever de Overeenkomst niet eveneens schendt, zal niet groter zijn dan de bedragen die in het kader van deze Overeenkomst verschuldigd zijn aan de Fotograaf. De aansprakelijkheid van de Opdrachtgever in het kader van deze Overeenkomst, enkel wanneer de Fotograaf de Overeenkomst niet eveneens schendt, zal niet groter zijn dan de bedragen die in het kader van deze Overeenkomst verschuldigd zijn aan de Fotograaf.