Loading...

BEST OF 2018

Sommige clichés zijn er om te onderhouden. Zoals deze: Wauw wat ging 2018 snel, want de tijd vliegt als’t plezant is. En niet alleen de tijd vloog. Ik vloog lustig mee en werkte met heel veel plezier aan enkele prachtige destination weddings (zo heet dat dan op z’n Engels, zonder dat er ooit een deftig Nederlands alternatief voor werd verzonnen). Spanje, Italië, Ierland en bovenal ons mooie Belgenlandje: wat hebben jullie me voor moois voorgeschoteld!

En nu is het mijn beurt om jullie van al dat heerlijks te laten proeven. Na wekenlang selecteren en zoeken, maakte ik een samenvatting van deze knaller van een jaar. Vol prachtige momenten, heerlijke feesten en heel veel liefde. Schuif wat dichterbij, draai de volumeknop omhoog, druk op play en geniet van mijn jaar in vogelvlucht! ‘t Gaat even snel als m’n jaar zelf! Of scroll naar onder voor stille beelden met wat meer uitleg 😉


Dit beeld maakte ik tijdens het huwelijk van John & Alexandra aan het Italiaanse Como meer. Na al twee dagen te hebben gefotografeerd, waarbij alle gasten en familieleden al meerdere keren in beeld waren gebracht, wist ik niet meer wat ik nog langer kon blijven fotograferen. Mijn inspiratie was op. Dus deed ik het enige wat ik kon doen: me even bezinnen en de vraag stellen: wat interesseert me hier nu. Ik zag de trap en de schaduw die deze wierp door de felle zon. Daarnaast de verlepte witte bloemen die de dag ervoor nog sierlijk de trouwlocatie opvrolijkten. En dan nog die groene planten die alles nog wat opvrolijkten. Ik werd ertoe aangetrokken en besloot een interessante compositie te maken.

Ik maakte enkele beelden van mensen die met hun bord vanaf het buffet terug naar hun zitplaats wandelden. En na slechts 4 voorgangers was zij daar: het meisje met de rode jurk dat alles liet samenvallen. De 3 cappuccino’s maken het helemaal af. Waarom spreekt dit beeld me nu zo aan? Samen met de groene planten en de witte bloemen, vormt dit meisje de Italiaanse vlag. Ik zie de 3 koffies op haar plateau graag als een verwijzing naar ons (de 3 fotografen die dit huwelijk samen fotografeerden). Het is de perfecte samenvatting van dit huwelijk in één, bijna banaal, beeld. Tegelijkertijd vertelt het zoveel. De sfeer, hoe warm het was, waar het was… Het is simpel.

Een van mijn favorieten van de bruiloft van Leentje en Cédric. Een dag met veel kinderen. Zo veel kinderen! En kinderen zijn altijd een heerlijkheid om te fotograferen. Waarom? Omdat ze minder dan volwassenen geconditioneerd zijn om ‘naar het vogeltje te kijken’. Dus een pleidooi voor iedereen die foto’s maakt van zijn kinderen: vraag hen niet om in de camera te kijken. Ze gaan veel natuurlijker op de foto staan. De jongens waren al de hele dag de wildebras aan het uithangen, terwijl hun zussen en nichtjes mee een oogje in het zeil hielden. Vanuit mijn ooghoek zag ik dat de jongens vechtspelletjes aan het spelen waren.

De meisjes (die al een beetje ouder waren) hielden zich iets rustiger bezig. Het contrast tussen beide kon niet groter zijn. Toen ik de man-vrouw symbolen op de toiletwagen zag, moest en zou ik die in mijn compositie proberen te verwerken. Uiteindelijk heb ik 20 minuten aan dit beeld gewerkt. In totaal werden er 230 foto’s gemaakt, waarvan er 5 werden afgeleverd en deze ene overbleef als mijn favoriet. Het is niet alleen MIJN favoriet, in de laatste ronde van Fearless Photographers, won ik een Fearless Award met dit beeld, nadat ik er eerder al een This Is Reportage Award voor kreeg.

Wat is er nu niet leuk aan omringd te zijn door je beste vriendinnen? Voor mij is dit beeld van bruid Charlotte, vlak nadat haar vriendinnen een geweldige speech hielden gewoon perfect. Het toont hoe geliefd ze is. De kleurrijke jurken van de meisjes geven dit beeld meer kracht.

In september kreeg ik de kans om te gaan second shooten in Spanje bij twee van mijn grote idolen: Victor Lax & Erika Biarnes. Ik noem mezelf heel graag een harde werker, maar vergeleken met Victor en Erika, kon zelfs ik maar beter nog een tandje bijsteken. Het was een moeilijke dag. Ik had er zo lang en hard naar uitgekeken dat ik mijn eigen hoofd aan het gekmaken was. Dit kon maar beter goed zijn, dit zou maar beter het beste huwelijk zijn dat ik dit jaar zou fotograferen. Ik was er tenslotte helemaal voor naar de basis van de Pyreneeën gereisd. Daarnaast zouden ook alle momenten die voor Lucia & Javi (het trouwkoppel van dienst) belangrijk waren, door Victor en Erika gefotografeerd zijn. Zij missen geen moment. Ik fotografeer altijd voor mijn koppels, nooit voor mezelf. Deze keer was anders. Nu moest ik op zoek naar the next best thing. Mijn eigen verhaal in de dag. Op zoek naar de minder voor de hand liggende beelden.

Het was soms frustrerend, maar ik verplichte mezelf om op een andere manier te kijken en zoveel mogelijk te leren uit de ervaring. Naast m’n eigen, minder voor de hand liggende beelden te maken, moest ik ook nog rond 2 fotografen en een videograaf werken. Wat het allemaal nog uitdagender maakte. Tijdens de ceremonie zag ik plots de 3 meisjes aan de rand van het gebeuren staan. Mijn oog werd getrokken naar de kleuren. Met z’n drieën leken ze wel uit een modemagazine te zijn gestapt. Matching rode lippenstift, rode handtas, rode nagellak en die ene fel rode jurk in het midden die complementair was aan de twee(!!) groene jurken van de meisjes naast haar. Dat alles tegen die felblauwe, Spaanse lucht maakten de kleuren perfect. Ik ging voor hen op de grond zitten en legde mijn focus op hen. Toen ze dan ook nog eens met z’n alle op dezelfde moment hun hand voor hun ogen brachten, viel alles op z’n plek.

Dit beeld van Sophie en Andries is simpelweg één van m’n favorieten omdat Sophie één van m’n beste fotografievrienden is. Tijdens de ceremonie zat ik zelf met tranen in m’n ogen omdat hun geloften zo schoon waren. En ook omdat ik zelf gemakkelijker tranen laat als ik iemand anders geëmotioneerd zie. Hun dag kon bovendien niet beter zijn. Op 7 april was het gewoonweg warm. Zelfs zonnecrème werd gesmeerd die dag. De zonnige ceremonie tussen de eerste perenbloesems was Idyllisch.


Zo, dat was het! Hopelijk was het een plezier om alles te lezen en te bekijken en heb je een beter idee gekregen van wat er zoal in m’n hoofd en fotografenleven omgaat. Heb je vragen of wil je meer te weten komen? SHOOT!

Some clichés are there to maintain. Like this one: Wow, 2018 you went fast! Because time flies when you’re having fun. And not only time flies. I happily flew along and I got to enjoy some beautiful destination weddings. Spain, Italy, Ireland and above all our beautiful Belgian country: You all had some amazingly beautiful weddings for me.

And now it is my turn to let you taste all that deliciousness. After selecting and searching for weeks, I made a summary of this crazy year’s. Full of wonderful moments, great parties and lots of love. Come a little closer, turn the volume up, press play and enjoy my year in a nutshell! It goes as fast as my year itself! Or scroll down for some still images with a little more explanation 😉


I made this image during the wedding of John & Alexandra at the Italian lake Como. After working for two days, all the guests and family members had already been photographed several times, I no longer knew what else I could keep photographing. My inspiration was gone. So I did the only thing I could do: reflect and ask the question: what interests me here and now. I saw the staircase and the shadow that it threw because of the bright sun. In addition, the wilted white flowers that elegantly brightened the wedding location the day before. And then those green plants that brightened everything up. I was attracted to it and decided to make an interesting composition.

I made a few images of people who walked back to their seats from the buffet with their plates. And after only 4 predecessors she was there: the girl with the red dress that made everything coincide. The 3 cappuccinos make it complete. Now, why is this image so appealing to me? Together with the green plants and white flowers, this girl forms the Italian flag. I like to see the 3 coffees on her plateau as a reference to us (the 3 photographers who photographed this marriage together). It is the perfect summary of this marriage in one, almost banal, image. At the same time it tells so much. The atmosphere, how warm it was, where it was … It’s simple.

One of my favorites from the wedding of Leentje and Cédric. A day with a lot of kids. So many kids! Children are always a delight to photograph.Why? Because unlike adults, they are not conditioned to say cheese. So I’m holding a plea for anyone who makes pictures of their children: do not ask them to look into the camera. They will be much more naturally captured.  On that day, the boys had been playing the wild games from the very start. Their sisters and cousins kept an eye on them. During the reception I saw from the corner of my eye that the boys were playing fighting games.

The girls (who were already a bit older) were keeping themselves busy more calmly. The contrast between the two could not be greater. When I saw the male-female symbols on the toilet cart, I had to try and incorporate them into my composition. In the end, I worked on this image for 20 minutes. A total of 230 photos were taken, of which 5 were delivered and this one was left as my favorite. It is not just MY favorite, in the final round of Fearless Photographers, I won a Fearless Award with this image, after it had already received a This Is Reportage Award.

What’s not to like about being surrounded by the best of friends? For me this picture of bride Charlotte is just perfect. It shows how loved she is by her friends. Their beautifully colored dressed make the image pop.

In September I got the chance to go second shooting in Spain with two of my big idols: Victor Lax & Erika Biarnes. I like to think of myself as being a hard worker. But compared to Victor and Erika, even I could move in a higher gear. The day was certainly not easy. I had been looking forward to this day for such a long time that I had made it a very big deal in my head. This better be good, this better be the best wedding I would photograph this year. After all, I had traveled all the way to the base of the Pyrenees. In addition, all the moments that were important for Lucia & Javi (the wedding couple) would have been photographed by Victor and Erika. They don’t miss any moments. I always photograph in function of my couples, never for myself. This time, it was different. Now I had to look for the next best thing. My own story of the day. It was frustrating sometimes, but I forced myself to look at things in a different way and learn as much as possible from the experience.

What made it even more challenging was the fact that in addition to making my own, less obvious images, I also had to work around 2 photographers and a videographer. During the ceremony I suddenly saw the 3 girls standing on the side. My eye was drawn to the colors. The three of them seemed to have stepped out of a fashion magazine. Matching red lipstick, red handbag, red nail polish and that one, bright, red dress in the middle that complemented the two (!!) green dresses of the girls next to her. All that against that bright blue Spanish sky made the colors perfect. I sat down on the floor and put my focus on them. When they suddenly brought their hands above their eyes all together at the same time , everything fell into place.

This image of Sophie and Andries is one of my favorites, simply because Sophie is one of my best photographer friends. During the ceremony, I, myself had tears in my eyes after they read their vows. Moreover, their day could not be better. On April 7 it was simply warm. We even needed sunscreen that day. The sunny ceremony in between the first pear blossoms was idyllic.


That was it. I hope you enjoyed seeing and reading everything! Let me know what you think and if you would like to know more, feel free to ask!

Comments(3)

Leave a Comment